ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകളാണ് മീലാദ്. എന്റെ ശരീരം വിദൂരെയാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഈ ഖുബ്ബയെ ചുംബിക്കാൻ ഞാനെന്റെ ആത്മാവിനെ ദിവസവും യാത്ര അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പാടിയ പ്രവാചകാനുരാഗികൾക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രവാചകനിലേക്കുള്ള യാത്രകളാണ്. തോരണങ്ങളും പങ്കുവെക്കലുകളും നിറം പകർന്ന ഒരു മാസം നീണ്ട നിന്ന നബിദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാവുമ്പോൾ മീലാദിന്റെ നിറച്ചാർത്തുകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ് നോട്ടം

ചിത്രങ്ങൾ: അനസ്

കടപ്പാട്: Madin 
സ്ഥലം: മലപ്പുറം

C18A9945
C18A9944
C18A9941
C18A9947
C18A9935
C18A9949
C18A9953
C18A9960
C18A9966
C18A9982
C18A9976
C18A9968
C18A0035
C18A0026
C18A0021
C18A0020
C18A0016
C18A0007
C18A0001
C18A9939

Write A Comment